Lễ Hội Nhân Đôi

Vào lúc diễn ra Sự Kiện Ân Sư các người chơi tham gia các hoạt động sự kiện sẽ nhận được nhân đôi kinh nghiệm từ hoạt động.

Danh sách hoạt động được nhân đôi:

  • Tống Kim (nhân đổi điểm Tích Lũy)
  • Vượt Ải
  • Dã Tẩu