Tích Lũy Sự Kiện

Thời gian diễn ra

  • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 04/04
  • Ngày sự kiện kết thúc: ngày 11/04

Nội dung sự kiện

  • Sử dụng Bánh Chưng nhận được 1 điểm tích lũy sự kiện.
  • Sử dụng 50 điểm tích lũy sự kiện đổi lấy 1 lệnh bài sự kiện.
  • Sử dụng lệnh bài sự kiện nhận được 40 điểm tích lũy sự kiện.
  • Điểm tích lũy sự kiện có thể mua được các vật phẩm ở lễ quan.
  • Điểm tích lũy sự kiện có thể cộng dồn qua các event khác
  • Chú ý: Mỗi loại vật phẩm có số lượng nhất định trong cả sự kiện.
Danh sách các vật phẩm
Tên trang bị/vật phẩm Giá(điểm sự kiện) Số lượng
Trang bị Hồng Ảnh tùy chọn 500 5
Trang bị Hồng Ảnh Hoàn Mỹ tùy chọn 1000 5
Trang bị Hồng Ảnh Hoàn Mỹ tối đa thuộc tính tùy chọn 2000 1
Trang bị An Bang Hoàn Mỹ 3 tối đa thuộc tính 8000 1
Trang bị An Bang Hoàn Mỹ 2 tối đa thuộc tính 5000 1
Trang bị An Bang Hoàn Mỹ 1 tối đa thuộc tính 3000 1
Trang bị An Bang 500 20
Trang bị Định Quốc 500 20
Ngựa Phi Vân 1000 5
Ngựa Bôn Tiêu 2000 5
Ngựa Phiên Vũ 4000 3
Ngựa Siêu Quang 15000 1
Ngựa Xích Long Câu 8000 1
Hắc Thần Linh Thạch ngẫu nhiên 500 30
Trang bị/trang sức xanh tối đa số dòng có thể,được phép lựa chọn hệ,cấp độ và 1 thuộc tính tối đa,các thuộc tính còn lại ngẫu nhiên 5000 1
Trang bị/trang sức xanh tối đa số dòng có thể,được phép lựa chọn hệ,cấp độ và 2 thuộc tính tối đa,các thuộc tính còn lại ngẫu nhiên 10000 1
Trang bị/trang sức xanh tối đa số dòng có thể,được phép lựa chọn hệ,cấp độ và 3 thuộc tính tối đa,các thuộc tính còn lại ngẫu nhiên 20000 1
Vũ khí xanh tối đa số dòng có thể,được phép lựa chọn hệ,cấp độ và 1 thuộc tính tối đa,các thuộc tính còn lại ngẫu nhiên 8000 1
Vũ khí xanh tối đa số dòng có thể,được phép lựa chọn hệ,cấp độ và 2 thuộc tính tối đa,các thuộc tính còn lại ngẫu nhiên 16000 1
Vũ khí xanh tối đa số dòng có thể,được phép lựa chọn hệ,cấp độ và 3 thuộc tính tối đa,các thuộc tính còn lại ngẫu nhiên 24000 1