Cây Thông Noel

Thời gian diễn ra

 • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 20/12/2017
 • Ngày sự kiện kết thúc: ngày 05/01/2018

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Cây Thông Noel

 • Vị trí: Xuất hiện tại trong 1 bản đồ luyện công.
 • Thời gian tồn tại: 30 phút
 • Thời gian xuất hiện:
  • 00 giờ 00
  • 10 giờ 00
  • 14 giờ 00
  • 19 giờ 00
  • 22 giờ 00
 • Phần thưởng:
  • Kinh nghiệm
  • Vật phẩm quý
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 17h00 ngày 05/01/2017.