Tích Lũy Sự Kiện

Thời gian diễn ra

  • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 30/08
  • Ngày sự kiện kết thúc: ngày 07/10

Nội dung sự kiện

  • Sử dụng Bánh Trung Thu Hạt Sen nhận được 1 điểm tích lũy sự kiện.
  • Sử dụng 50 điểm tích lũy sự kiện đổi lấy 1 lệnh bài sự kiện.
  • Sử dụng lệnh bài sự kiện nhận được 40 điểm tích lũy sự kiện.
  • Điểm tích lũy sự kiện có thể mua được các vật phẩm ở lễ quan.
  • Điểm tích lũy sự kiện có thể cộng dồn qua các event khác
  • Chú ý: Mỗi loại vật phẩm có số lượng nhất định trong cả sự kiện.
Danh sách các vật phẩm
Tên trang bị/vật phẩm Giá(điểm sự kiện)/ 1 món Tổng số lượng
Trang bị Hồng Ảnh tùy chọn 600 5
Trang bị Hồng Ảnh Hoàn Mỹ tùy chọn 1100 5
Trang bị Hồng Ảnh Hoàn Mỹ tối đa thuộc tính tùy chọn 2200 1
Trang bị An Bang Hoàn Mỹ 3 tối đa thuộc tính 9000 1
Trang bị An Bang Hoàn Mỹ 2 tối đa thuộc tính 5500 1
Trang bị An Bang Hoàn Mỹ 1 tối đa thuộc tính 3500 1
Trang bị An Bang 600 20
Trang bị Định Quốc 600 20
Ngựa Phi Vân 1000 5
Ngựa Bôn Tiêu 2000 5
Ngựa Phiên Vũ 4500 3
Ngựa Siêu Quang 20000 1
Ngựa Xích Long Câu 8500 1
Hắc Thần Linh Thạch ngẫu nhiên 500 30
Trang bị/trang sức xanh tối đa số dòng có thể,được phép lựa chọn hệ,cấp độ và 1 thuộc tính tối đa,các thuộc tính còn lại ngẫu nhiên 5500 1
Trang bị/trang sức xanh tối đa số dòng có thể,được phép lựa chọn hệ,cấp độ và 2 thuộc tính tối đa,các thuộc tính còn lại ngẫu nhiên 11000 1
Trang bị/trang sức xanh tối đa số dòng có thể,được phép lựa chọn hệ,cấp độ và 3 thuộc tính tối đa,các thuộc tính còn lại ngẫu nhiên 22000 1
Vũ khí xanh tối đa số dòng có thể,được phép lựa chọn hệ,cấp độ và 1 thuộc tính tối đa,các thuộc tính còn lại ngẫu nhiên 9000 1
Vũ khí xanh tối đa số dòng có thể,được phép lựa chọn hệ,cấp độ và 2 thuộc tính tối đa,các thuộc tính còn lại ngẫu nhiên 18000 1
Vũ khí xanh tối đa số dòng có thể,được phép lựa chọn hệ,cấp độ và 3 thuộc tính tối đa,các thuộc tính còn lại ngẫu nhiên 25000 1