Lân Sư Rồng

Thời gian diễn ra

 • Ngày sự kiện bắt đầu: ngày 25/08/2017
 • Ngày sự kiện kết thúc: ngày 07/10/2017

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lân Sư Rồng

 • Vị trí: Các khu vực luyện công.
 • Thời gian tồn tại: 60 phút
 • Thời gian xuất hiện:
  • 12 giờ 00
  • 16 giờ 00
  • 21 giờ 00
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: 17h00 ngày 07/10/2017.

Nội dung sự kiện

Vào thời gian trong ngày diễn ra sự kiện sẽ xuất hiện các nhóm Lân Sư Rồng tại các khu vực luyện công.

 • Khi xuất hiện nhóm Lân Sư Rồng sẽ có 2 tên.
 • Sau khi tiêu diệt 2 tên sẽ tiếp tục xuất hiện thêm 4 tên Lân Sư Rồng khác.
 • Sau khi tiêu diệt 4 tên sẽ tiếp tục xuất hiện thêm 8 tên Lân Sư Rồng khác.
 • Sau khi tiêu diệt 8 tên sẽ tiếp tục xuất hiện thêm 16 tên Lân Sư Rồng khác.
 • Sau khi tiêu diệt 16 tên sẽ tiếp tục xuất hiện thêm 32 tên Lân Sư Rồng khác.
 • Sau khi tiêu diệt 32 tên sẽ quay lại còn 2 tên Lân Sư Rồng ban đầu.
 • Sau 10 phút nếu tiêu diệt được 300 tên Lân Sư Rồng thì Boss Long Châu sẽ xuất hiện.
 • Sau 20 phút nếu tiêu diệt được 600 tên Lân Sư Rồng thì Boss Nam Sư sẽ xuất hiện.
 • Sau 30 phút nếu tiêu diệt được 900 tên Lân Sư Rồng thì Boss Bắc Sư sẽ xuất hiện.
 • Sau 40 phút nếu tiêu diệt được trên 1200 tên Lân Sư Rồng thì Boss Ông Địa sẽ xuất hiện.

Phần thưởng

 • Kinh nghiệm
 • Vật phẩm quý