Tin chi tiết

Nhiệm Vụ Tân Thủ

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Quan

 • Vị trí: Thành Thị và Thôn Làng.
 • Công dụng:
  • Nhận nhiệm vụ Tân Thủ
  • Nhận thưởng nhiệm vụ
 • Chức năng sự kiện hoạt động đến: vĩnh viễn.

Chú ý cần biết:

 • Hỗ trợ tân thủ có sẵn xem chi tiết tại đây.
 • Áp dụng cho tất cả nhân vật chưa tham gia, đã tham gia chuỗi nhiệm vụ Tân Thủ trước đó.
 • Người chơi có thể nhận nhiệm vụ trong các khoảng cấp độ yêu cầu

Nhiệm vụ tân thủ:

Yêu cầu Phần thưởng

Nhiệm vụ 1

 • Yêu cầu: Cấp độ 1 - 39.
 • Tiêu diệt 200 quái tại thôn làng chỉ định.
 • Thăng cấp độ 40.

Nhiệm vụ 2

 • Yêu cầu: Cấp độ 41 - 59.
 • Tiêu diệt 300 quái tại các bản đồ luyện công cấp 40 (hệ thống chỉ định).
 • Thăng cấp độ 60.

Nhiệm vụ 3

 • Yêu cầu: Cấp độ 61 - 79.
 • Tiêu diệt 2000 quái tại các bản đồ luyện công cấp 60 (hệ thống chỉ định).
 • Thăng cấp độ 80.
 • Nhận một bí kíp môn phái cấp 90 (tùy chọn).

Nhiệm vụ 4

 • Yêu cầu: Cấp độ 81 - 89.
 • Tiêu diệt 5000 quái tại các bản đồ luyện công cấp 80 (hệ thống chỉ định).
 • Thăng cấp độ 90.
 • 10 Bình Nữ Nhi Hồng (khóa).

Nhiệm vụ 5

 • Yêu cầu: Cấp độ 91 - 99.
 • Tiêu diệt 5000 quái tại các bản đồ luyện công cấp 80 (hệ thống chỉ định).
 • Thăng cấp độ 100.

Nhiệm vụ 6

 • Yêu cầu: Cấp độ 101 - 109.
 • Tiêu diệt 4000 quái tại các bản đồ luyện công (hệ thống chỉ định).
 • Hoàn thành 8 nhiệm vụ Sát Thủ.
 • Hoàn thành 10 nhiệm vụ Dã Tẩu.
 • Thăng cấp độ 110.

Nhiệm vụ 7

 • Yêu cầu: Cấp độ 111 - 119.
 • Tiêu diệt 6000 quái tại các bản đồ luyện công (hệ thống chỉ định).
 • Hoàn thành 8 nhiệm vụ Tín Sứ.
 • Hoàn thành 16 nhiệm vụ Sát Thủ.
 • Hoàn thành 20 nhiệm vụ Dã Tẩu.
 • Thăng cấp độ 120.

Nhiệm vụ 8

 • Yêu cầu: Cấp độ 121 - 129.
 • Tiêu diệt 8000 quái tại các bản đồ luyện công (hệ thống chỉ định).
 • Hoàn thành 16 nhiệm vụ Tín Sứ.
 • Hoàn thành 16 nhiệm vụ Sát Thủ.
 • Hoàn thành 40 nhiệm vụ Dã Tẩu.
 • Thăng cấp độ 130.

Nhiệm vụ 9

 • Yêu cầu: Cấp độ 131 - 139.
 • Tiêu diệt 10000 quái tại các bản đồ luyện công (hệ thống chỉ định).
 • Hoàn thành 24 nhiệm vụ Tín Sứ.
 • Hoàn thành 24 nhiệm vụ Sát Thủ.
 • Hoàn thành 60 nhiệm vụ Dã Tẩu.
 • Thăng cấp độ 140.

Nhiệm vụ 10

 • Yêu cầu: Cấp độ 141 - 149.
 • Tiêu diệt 20000 quái tại các bản đồ luyện công (hệ thống chỉ định).
 • Hoàn thành 32 nhiệm vụ Sát Thủ.
 • Hoàn thành 70 nhiệm vụ Dã Tẩu.
 • Hoàn thành 32 nhiệm vụ Tín Sứ.
 • Thăng cấp độ 150.

Nhiệm vụ 11

 • Yêu cầu: Cấp độ 151 - 159.
 • Tiêu diệt 30000 quái tại các bản đồ luyện công (hệ thống chỉ định).
 • Hoàn thành 48 nhiệm vụ Sát Thủ.
 • Hoàn thành 80 nhiệm vụ Dã Tẩu.
 • Hoàn thành 48 nhiệm vụ Tín Sứ.
 • Thăng cấp độ 160.

Nhiệm vụ 12

 • Yêu cầu: Cấp độ 161 - 164.
 • Tiêu diệt 40000 quái tại các bản đồ luyện công (hệ thống chỉ định).
 • Hoàn thành 64 nhiệm vụ Sát Thủ.
 • Hoàn thành 100 nhiệm vụ Dã Tẩu.
 • Hoàn thành 64 nhiệm vụ Tín Sứ.
 • Thăng cấp độ 165.
Chưởng quản kính bút