Tin chi tiết

Hướng dẫn chuyển sinh 2

 • Cấp độ yêu cầu lần 2: Cấp 196 chuyển sinh 1
 • Vật phẩm yêu cầu:
  • 2 Bộ Bí Kíp 90 của môn phái hiện tại
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch
  • 10 Tẩy Tủy Kinh
  • 3 Thiết La Hán
  • 3 Bộ Thủy Tinh + 9 Tinh Hồng Bảo Thạch
  • 2 Trường Sinh Đan
  • 1000 danh vọng
  • 2000 phúc duyên
  • 1000 vạn lượng
  • Tiêu diệt thành công 2 Boss Phản Đồ Môn Phái
 • Vị Trí Boss Phản Đồ Môn Phái: Trường Bạch Sơn Nam (149/176)
 • Trường Sinh Đan: tìm thấy tại Kỳ Trân Các hoặc rơi ra tại Boss Đại Hoàng Kim
Sau khi chuyển sinh
 • Cấp độ sau khi chuyển sinh: quay trở về cấp 1
 • Điểm Tiềm Năng thêm vào: 50 điểm
 • Điểm Kỹ Năng thêm vào: 10 điểm
 • Kỹ năng môn phái tối đa tăng thêm 1 cấp thành 22 và thành 32 đối với kỹ năng trấn phái.
 • Quyền lợi nâng cấp Quan Ấn môn phái cấp 2