Tin chi tiết

Cách Chế Tạo Quan Ấn Sơ Cấp

NPC Chế Tạo

Thợ Rèn tại các thành thị

Đặc Tính Quan Ấn

Sử dụng cho các nhân vật có cấp độ từ 190 trở lên.

Quan Ấn không thể giao dịch, bày bán, vứt ra, bán vào cửa hàng.

Quan Ấn khi trang bị sẽ tự kích hoạt tất cả các dòng của Quan Ấn.

Quan Ấn sơ cấp sẽ không kèm theo danh hiệu.

Quan Ấn sơ cấp chỉ duy nhất mang 2 thuộc tinh cộng thêm vào là sinh lực và nội lực

Vật Phẩm Yêu Cầu
 • 10 Nguyên Thạch Kết Tinh
 • 200 danh vọng
 • 100 phúc duyên
 • 100 vạn lượng

Chế tạo thành công: nhận được Quan Ấn Sơ Cấp Lăng Vân

Quan Ấn Môn Phái

NPC Chế Tạo

Chuyển Sinh Lão Sư tại Ba Lăng Huyện

Đặc Tính Quan Ấn
 • Quan Ấn Môn Phái được chế tạo tương ứng theo môn phái hiện tại
 • Quan Ấn Môn Phái yêu cầu cấp độ 1 và chuyển sinh tương ứng.
 • Quan Ấn Môn Phái có các dòng thuộc tính cố dịnh và tùy chọn tùy theo mỗi nhân vật chế tạo
 • Quan Ấn Môn Phái khi trang bị sẽ tự kích hoạt tất cả các dòng của Quan Ấn.
 • Có 10 Quan Ấn Môn Phái tương ứng với 10 cấp độ chuyển sinh
 • Khi trang bị Quan Ấn Môn Phái sẽ có danh hiệu tương ứng với mỗi quan ấn
 • Quan Ấn không thể giao dịch, bày bán, vứt ra, bán vào cửa hàng.
Công Thức Chế Tạo Quán Ấn cấp 1
 • 30 Nguyên Thạch Kết Tinh
 • Quan Ấn Sơ Cấp
 • Tinh Thạch Cấp 2
 • Huyền Tinh Cấp 8
 • 10 Võ Lâm Mật Tịch
 • 10 Tẩy Tủy Kinh
 • 1 Bộ bí kíp 90 của môn phái hiện tại
 • 2 Bộ Thủy Tinh + 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
 • 500 Vạn
 • 500 Danh Vọng
 • Tỷ lệ thành công mặc định: 30%
 • Có thể bỏ thêm Phúc Duyên vào để tăng tỷ lệ thành công. Tối đa tăng thêm: 50%
 • Thành Công: Nhận Quan Ấn Môn Phái (chưa có thuộc tính)
 • Thất Bại: Mất 50 vạn lượng, 1 Võ Lâm Mật Tịch, 1 Tảy Tủy Kinh và Phúc duyên cho vào.
Công Thức Chế Tạo Quán Ấn cấp 2
 • 100 Nguyên Thạch Kết Tinh
 • Quan Cấp 1
 • Tinh Thạch Cấp 3
 • Huyền Tinh Cấp 9
 • 20 Võ Lâm Mật Tịch
 • 20 Tẩy Tủy Kinh
 • 1 Bộ bí kíp 90 của môn phái hiện tại
 • 2 Bộ Thủy Tinh + 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
 • 1000 Vạn
 • 1000 Danh Vọng
 • Tỷ lệ thành công mặc định: 30%
 • Có thể bỏ thêm Phúc Duyên vào để tăng tỷ lệ thành công. Tối đa tăng thêm: 50%
 • Thành Công: Nhận Quan Ấn Môn Phái cấp 2 (chưa có thuộc tính) và chỉ chuyển sinh 2 trở lên mới được sử dụng.
 • Thất Bại: Mất 100 vạn lượng, 2 Võ Lâm Mật Tịch, 2 Tẩy Tủy Kinh và Phúc duyên cho vào.
Gia Cố Thuộc Tính Quan Ấn

Đến NPC Chuyển Sinh để thực hiện quá trình gia cố thuộc tính Quan Ấn

Trong quá trình thực hiện Quan Ấn phải để trong rương hành trang

Lựa chọn 5 thuộc tính của Quan Ấn theo môn phái

Thuộc Tính Của Quan Ấn Môn Phái

Các thuộc tính của Quan Ấn chỉ mang tính chất phụ trợ môn phái và các chỉ số cơ bản ở mức thấp

Các chỉ số thuộc tính có thể nâng cấp nhưng không vượt quá mức tối đa của mỗi loại Quan Ấn

Các chỉ số thuộc tính tối đa tùy theo môn phái sẽ có 1 chỉ số khác nhau để cân bằng giữa các môn phái

Sau khi chuyển sinh có thể nâng cấp Quan Ấn và các mức giới hạn của Quan Ấn sẽ được tăng lên