Tin chi tiết

Hắc Thần Linh Thạch

Thông tin: Đủ bộ trang bị hắc thần (mũ,áo,giày,đai,hộ uyển) Tạo thành vòng sáng Hắc Thần và kích hoạt thuộc tính ẩn gia tăng sức mạnh

Công Thức:

  • Trang bị (mũ,áo,giày,đai,hộ uyển)
  • Hắc thần linh thạch tương ứng
  • Huyền tinh 9
  • Trang bị hoàng kim bất kỳ(an bang,định quốc,hoàng kim môn phái)
  • Tinh thạch Cấp 3
Tỷ lệ thành công 40%
  • Bỏ thủy tinh,phúc duyên,tinh thạch gia tăng thêm tỉ lệ thành công tối đa 40%
  • Nếu thất bại mất huyền tinh 9 nhận lại huyền tinh 8 và mất hết nguyên liệu tăng xác suất