Tin chi tiết

Công Thức Di Chuyển Thuộc Tính Hắc Thần

  • 1 Trang bị cùng loại với Trang bị có thuộc tính Hắc Thần (Áo > Áo, Mũ > Mũ...)
  • 5000 Vạn Lượng
  • 1 Huyền Tinh Cấp 9
  • Tỷ lệ thành công 100%.

LƯUÝ : sau khi chuyển đổi thành công các nhân sỹ vui lòng thoát game vào lại.