Tin chi tiết

Sau bảo trì vào lúc 9 giờ 00 ngày 03/03, máy chủ Kiếm Khách Anh Hùng sẽ cập nhật một số chức năng hoạt động trong Game.

Danh sách các cập nhật:

  • Tín Sứ Phong Kỳ
  • Dã Tẩu